MyTeamPadel är en liga som består av lag med minst 6 spelare, som spelar i olika kategorier (Kvinnor - Herrar - Mix) på olika nivåer (Master Class - Division 1 - Division 2 - Division 3 - etc) De spelar hemma och borta, alla mot alla . Låt oss tävla och ha kul!


Regler

1- LAGEN

Laget måste anmäla sig av kaptenen. Denna kapten måste logga in, skapa en användare och lösenord och vara ansvarig för laget. Kaptenen måste fylla i namnet på laget, klubben där de spelar, klubbens adress, e-post, telefon, lagets nivå, dag och tid för att spela sina matcher, betala avgiften, underteckna ansvar och juridiska krav. Laget måste ha minst 6 spelare, max 12. Kaptenen måste fylla i namn, e-post och födelsedag för varje spelare innan första matchen. Laget kommer att kunna spela när avgiften är betald. När avgiften är betald så fyller kaptenen i sina lagmedlemmar. Alla spelare måste vara vuxna (barn är inte tillåtna).


2- DIVISIONERNA

Alla kategorier kommer att ha olika nivåer, högsta kommer att vara Master Class, sedan division 1, sedan division 2, etc. Varje division kommer att ha 8 lag. Lägre division kan ha olika antal lag. Man kommer att spela alla mot alla, hemmamatch och bortamatch, så de kommer att spelas 14 omgångar varje säsong. Matcherna spelas varannan vecka. När säsongen är slut kommer de två lag med de bästa resultat i varje division att avancera till nästa division, och de två lag med lägst resultat kommer att gå till den lägre divisionen. Förutom Master Class divisionen, där kommer fyra lag att gå till division 1 och vice versa.


3- LAGMATCHERNA

Viktigt: Matcherna måste spelas inomhus. Enligt spelschemat måste lagen spela på helgerna, varje lag kan välja dag och tid för att spela sin hemmamatcher (mellan lördag start 8.00 till söndag start 21.00). Lagen måste samtidigt visa sitt lags parordning. Matcherna måste spelas samtidigt på tre banor. Hemmalaget måste boka minst en och en halv timme för varje match (Master Class måste bokas 2 timmar). Hemmalaget måste endast tillhandahålla nya bollar. Varje konfrontation spelar hemmalag mot bortalag tre matcher, alltså sex spelare. Lag måste göra sin laguppställning i ordning enligt tillägg av poäng för varje spelare i paret, fallande ordning, första paret måste ha fler eller samma poäng som det andra paret, och det andra paret fler eller samma poäng än det tredje. Matcher kommer att spelas i 3 set med tiebreak och Golden Point i varje match. Resultatet av konfrontationen blir 3-0, 2-1, 1-2 eller 0-3i set. Båda lagen måste fylla i konfrontationsformuläret och underteckna det när det är klart. Då måste hemmakapten ladda upp resultatet och bortakaptenen acceptera det på webben.


4- POÄNG

Det laget som vunnit sin lagmatch ( 3-0 eller 2-1 i matcher) får två poäng, och det förlorande laget får ett poäng. Lämnar laget W.O får det förlorande laget noll poäng.


5- SPELARRANKING

Varje spelare kommer att ha individuell ranking inom laget. Efter varje spelad match delas rankingpoäng ut. Vunnen match ger 100 rankingpoäng, förlorad match ger 50, och för varje set spelaren vinner får spelaren 20 rankingpoäng.


6- LIGA & MATCH TIEBREAK SYSTEM

När en match inte kan avslutas på grund av att tiden är över, är laget som leder det vinnande laget. Om de det står 1-1 i set är det laget som leder tredje set med även endast en poäng det vinnande laget. I tabellen när två eller flera lager ligger på samma poäng När 2 eller fler lag är oavgjorda i poäng, använder vi det sättet för tie-breaker.
1:a vinnaren av konfrontationerna
2:a antalet vunna matcher
3:e antalet matcher spelade
4:e antal vunna set
5:e antalet vunna games


7- LAGUPPSTÄLLNING

Kaptenerna måste fylla i laguppställningen, med sina par i poängordning (enligt den individuella rankingen) och visa för den andra kaptenen samtidigt minst 5 minuter före matchernas start. Därefter får inga laguppställningar bytas. Hemmakaptenen måste fylla i konfrontationsformuläret med spelare och resultat, när det är klart måste båda kaptenerna skriva under.


8- WALKOVER

När laget bara har två par kan de spela dessa två matcher och den tredje matchen är W.O. Spel med mindre än två par är inte tillåtet. När laget inte har minst två par är det W.O. Då blir resultatet 0 poäng för detta lag och 2 för vinnaren. W.O. måste meddelas med 12 timmar före konfrontation till motståndarlagets kapten.


9- INFORMATION

Lagen kommer att ha följande information. Tabell, kalender, spelare, resultat, statistisk. Kapten kommer att ha extra information. Klubbplats, telefon till kaptenerna och e-post.


10- SPELPLATS

Lag kan spela Stockholm Norr eller Stockholm Söder. Aldrig mer än 2 timmar från Stockholm. Master Class kommer att vara för hela Stockholm.


11- PRISCERMONI

När hela omgången är färdigspelad kommer det att vara en priscermoni, där vinnarna tar del utav det fina prisbordet.
MyTeamPadel is a league composed of teams of minimun 6 players, who plays in categories( Women - Men - Mix ) in diferents levels ( Master class - Division 1 - Division 2 - Division 3 - etc ) They play home and away, all against all. Let's compete and get fun!


RULES

1- THE TEAMS

Teams must sign up by the captain. This captain must log in, creating a user and password and be the responsable of the team. He must fill the name of the team, club where they play, club's address, email, phone, level of the team, day and time to play the confrontation, pay the fee, sign the responsability and legal requirements. Team must have minimun 6 players, maximun 12. Captain must fill names, email and birthday of every player before first match. Team will be able to play once the fee is paid. All the players must be adult. (children are not allowed)


2- LEAGUES ORGANIZATION

All categories will have diferents levels, higher will be Master Class, then division 1, then division 2, etc. Every division will have 8 teams. Lower division can have diferent quantity of teams. They will play all against all, home and away, so they will play 14 confrontations every season. When the season finish, 2 best results teams of every division will go to next higher level, and 2 worse results teams will go to next lower level. Except Master class division, 3 teams will go to division 1 and vice versa.


3- TEAMS CONFRONTATION

Important: Every confrontation must play at indoor facilities. Following the confrontation schedule, teams must play on weekends, every team can choose day and time to play (between saturday start 8 am to sunday start 9 pm ). Teams must show their teams couples order at the same time. Confrontation must play at the same time, using 3 courts. Home team must book minimun hour and a half for any match. ( Master Class must book 2 hours ) Home team must provide only new padel balls. Every confrontation play home team against away team 3 matches, so 6 players. Teams must make their line-up in order according addition of points of each player of the couple, descending order, first couple must have more or same points to the second, and the second couple more or same points than the third. Matches will be played at 3 sets with tie-break and Golden point in every game. Result of the confrontation will be 3-0, 2-1 , 1-2 or 0-3. Both teams must fill the confrontation form, and sign it when it finish. Then home captain must upload the result and away captain accept it on the web.


4- TEAMS POINTS SYSTEM

Confrontation won 2 points, lost 1 point, W.O. is 0 points.


5- PLAYERS PUNCTUATION

Players will have individual punctuation, after each match played they have points for match won, lose and sets won. Match won 100, lose 50, sets won 20


6- LEAGUE AND CONFRONTATION TIE-BREAKER SYSTEM

When a match can´t finish because the court booking is over, the team who win more sets is the winner of the match, if they won 1 set each one, who is winning the third set, even for only one point, is the winner of the match. When 2 or more teams are tie in points, we use that way of tie-breaker. First winner of the confrontations, second more matches won, third more matches played, fourth more sets won, fifth more games won.


7- FORMS

Line-up form. Captains must fill line-up form, with their couples in order of points, and show to the other captain at the same time, 5 minutes before the confrontation. Confrontation form. Home captain must fill the confrontation form, with players, and results, when it finish both captains must sign up.


8. W.O. SITUATIONS

When the team has only 2 couples, can play these 2 matches and the third match is W.O. Play with less tan 2 couples is not allowed. When team doesn´thave at least 2 couples is Team W.O., the result is 0 points for this team and 2 for the winner. W.O. must be advised with 12 hours before confrontation.


9. WEB INFORMATION

Teams will have the follow information. Clasification, calendar, players, results, stadistic. Captain will have extra information. Club location, captain´s phone and email.


10. LEAGUE ÁREA

Teams can play Stockholm North league or Stockholm South league. Never more than 2 hours from Stockholm. Masterclass will be for all over Stockholm.


11. PRIZE CEREMONY

It will after league finished, the winner team will receive the prizes.